הנחיות להגשת בקשה לפשיטת רגל

דף הנחיות להגשת בקשה לפשיטת רגל

 1. בקשה לפשיטת רגל תוגש ע"י המבקש (להלן: "החייב") בהתאם לתקנות פשיטת הרגל, תשמ"ה – 1985, בלוויית כל המסמכים המפורטים ברשימה המצורפת כ"נספח א'" לדף הנחיות זה.

 2. את הבקשה יש להגיש ב- 2 העתקים לכונס הרשמי במחוז המוסמך, לפי מקום מושבו של החייב כפי שהיא מצוינת בתעודת הזהות בלבד. ניתן לאתר את המחוז המטפל באמצעות

  חיפוש באתר אינטרנט של הכונס הרשמי בכתובת:

  http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Pages/default.aspx

  או באמצעות הקישור: http://www.nevo.co.il/Nafa.aspx

 3. הבקשה תוגש כשהיא חתומה ומאומתת בתצהיר על ידי עורך דין.

 4. הפרטים הנדרשים למילוי על גבי טופס הבקשה והטפסים הנלווים לה יוקלדו באמצעות מחשב. אין למלא את הפרטים בכתב יד.

 5. יש להקפיד על מילוי הטפסים באופן מפורט ומדויק. בפרט, יש לשים דגש על מילוי הפרטים הבאים:

 • כתובת מעודכנת, מספר הטלפון ומספר פקס של החייב ובא כוחו. בנוסף, יש לציין בכתב התחייבות החייב את מספר הטלפון הנייד של החייב, וכתובת הדואר האלקטרוני של החייב ובא כוחו.
 • פרטי החובות הדרושים בטופס 5: שם הנושה וכתובתו, שם ב"כ הנושה וכתובתו, סכום החוב ביום היווצרו, מועד היווצרות החוב, כיצד נוצר החוב והאם קיימת בטוחה (שעבוד) לתשלום החוב.
 1. בכל מקום בטופס שבו אין פרטים לציין יש לסמן בקו או לציין "אין".

 2. בקשה שתוגש שלא בהתאם להנחיות אלה תביא לעיכוב במתן צו הכינוס המבוקש.

 3. הגשת הבקשה כרוכה בתשלום פיקדון. סכום הפיקדון מתעדכן באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי במסגרת פירוט "תשלומים ואגרות" בקישור: http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/FormsAndPaymants/Pages/Payments.aspx?WPID=WPQ8&PN=2. את הפיקדון ניתן לשלם במזומן בכל אחד מסניפי בנק המזרחי. שובר לתשלום הפיקדון יתקבל במחוז אליו מוגשת הבקשה.

   

  החל מתאריך ט"ז באב תשע"ה, 12.8.14 ניתן לשלם את הפיקדון בעת הגשת בקשה לצו כינוס באמצעות שרת התשלומים הממשלתי באינטרנט. קישור לשירות החדש:

   

  http://ecom.gov.il/Voucher/InputPage.aspx?vid=383

                                                                                       

  אוגוסט 2014
  רשימת מסמכים נלווים לבקשה למתן צו כינוס נכסים והכרזת פש"ר

  בהתאם לתקנות פשיטת הרגל, תשמ"ה – 1985 (להלן: "התקנות")

   

   

   

 1. בקשה מלאה מודפסת וחתומה בתצהיר בפני עורך דין, הכוללת:

   

  1. בקשת חייב למתן צו כינוס ולהכרזתו פושט רגל (טופס 4 לתקנות): http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Forms/Kones/Pages/Bakasha.aspx

  2. דין וחשבון על חובות ונכסים (טופס 5 לתקנות): http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Forms/Kones/Pages/Bakasha.aspx - יש ללחוץ על סמן + הנמצא ליד טופס 4 .

  3. כתב ויתור על סודיות (טופס 5א לתקנות): http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Forms/Kones/Pages/Bakasha.aspx - יש ללחוץ על סמן + הנמצא ליד טופס 4.

  4. ייפוי כוח.

  5. כתב התחייבות החייב עם הינתן צו כינוס: http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Forms/Kones/Pages/Bakasha.aspx - יש ללחוץ על סמן + הנמצא ליד טופס 4.

 

 1. תצהיר

  תצהיר מפורט של החייב, ערוך כרונולוגי, בדבר נסיבות ההסתבכות הכלכלית והסבר מפורט באשר לאופן היווצרות כל אחד מהחובות.

   

 2. פרטים אישיים

  1. צילום תעודת זהות נושא תמונה ברורה כולל הספח וצילום דרכון.

  2. במידה והחייב גר בשכירות - חוזה שכירות. (חלק ו' סעיף 1 בטופס 5).

  3. במידה והחייב אינו מתגורר בדירה שבבעלותו או בשכירות - יש להמציא פרטים: אצל מי מתגורר החייב, שם ומספר תעודת זהות של הבעלים של הנכס, מספר טלפון של בעל הנכס. לאימות הפרטים, יש לצרף תצהיר מפורט של צד ג' אצלו מתגורר החייב.

  4. במידה והחייב גרוש - העתק מהסכם גירושין וגט ו/או הסכם יחסי ממון עם בן/בת הזוג של החייב. (חלק א' בטופס 5).

    

 3. חובות

  1. תדפיס מחשב עדכני מלשכת ההוצל"פ המפרט את רשימת תיקי ההוצאה לפועל שנפתחו כנגד החייב בכל לשכות ההוצל"פ וכן רשימת תיקי הוצל"פ שפתח החייב (בהם החייב הוא הזוכה) (חלק ד' סעיף 1 בטופס 5).

  2. העתק מפרוטוקולי חקירות יכולת שנערכו לחייב/ת ו/או בת/בן זוגו/ה בלשכות ההוצל"פ השונות (סעיף 4 בטופס 4).

    

 4. פרטים על עיסוק והכנסות

  1. ששה (6) תלושי משכורת אחרונים, דו"ח דיווח מעסיקים מאת המוסד לביטוח לאומי וטופס 106 - של החייב, בן/בת זוגו וילדיו. (חלק ה' סעיף 1 בטופס 5).

  2. אישור מביטוח לאומי על קבלת קצבת ילדים ו/או קצבאות ו/או גמלאות אחרות, לרבות אבטלה ו/או הבטחת הכנסה על ידי החייב ו/או בן/בת הזוג. (חלק ה' סעיף 2 בטופס 5)

    

 5. נכסים וזכויות

  1. חשבונות בנק וביטוחים

   1. דפי בנק רציפים המפרטים פעולות בחשבונות עו"ש של החייב, בן/בת זוגו וילדיו, לששת (6) החודשים שקדמו להגשת הבקשה (חלק ז' סעיף 1 בטופס 5).

   2. אישורים עדכניים על יתרות - הכספים המופקדים בקופות גמל, ריכוז תיק השקעות, תכניות חסכון, קרנות השלמות, קרנות פנסיה וביטוחים מכל סוג, של החייב, בן/בת זוגו וילדיו. (חלק ז' סעיף 1 בטופס 5).

    יש לציין ביחס לכל תכנית/קרן/קופה, מועד הפיכתה לנזילה או תנאי מימוש (להקפיד להמציא אישורים בהם מצוינת היתרה, מספרי החשבון של החסכונות).

   3. תדפיס חיוב של כל כרטיסי אשראי המתנהלים על שם החייב, בן/בת זוגו וילדיו לתקופה של ששה (6) חודשים טרם הגשת הבקשה ו/או טרם ביטולם (חלק ז' סעיף 3בטופס 5).

   4. פרוט כל סוגי הביטוחים. לציין את מספרי כל פוליסות הביטוח ולצרף צילום הפוליסות (חלק ז' סעיף 4 בטופס 5).

  2. נכסי דלא ניידי

   1. מסמכים המעידים על זיקה (בעלות, חכירה, זכות שימוש) בנכסי מקרקעין שיש לחייב, לחברות שבבעלותו, לבן/בת זוגו ולילדיו: נסח רישום מלשכת רישום המקרקעין (נסח טאבו) , חוזה חכירה, אישור חברה משכנת וכל מסמך רלוונטי אחר או נוסף. (חלק ו' סעיף 1 בטופס 5).

   2. פלט משלטונות מיסוי מקרקעין ובו פירוט כלל העסקאות שדווחו, על פי תעודת הזהות של החייב ובן/בת זוגו. הפלט מופק באמצעות פנייה לשלטונות מיסוי מקרקעין, מילוי טופס 704 ותשלום האגרה הנדרשת. (חלק ו' סעיף 1 בטופס 5).

     

  1. כלי רכב

   1. מסמכי בעלות או זיקה לשימוש (ליסינג) בכלי רכב של החייב, בן זוגו וילדיו, או כלי רכב המשמשים את החייב, לרבות מסמכי שעבוד ו/או משכון. (חלק ו' סעיף 7 בטופס 5).

   2. במידה והחייב משתמש באופן קבוע ברכב הרשום על שם מישהו אחר – יש לפרט את בתצהיר ולצרף העתק מפוליסת הביטוח של הרכב.

  2. פיצויים ירושות ומתנות

   אישור על קבלת פיצויים ירושות ומתנות במשך עשר (10) השנים שקדמו ליום הגשת הבקשה (חלק ו' סעיף 5 בטופס 5).

   במקרה והחייב הינו יורש בעיזבון או ויתר על זכות בעיזבון, יש להמציא שם ומס' תעודת זהות של המוריש.

  3. מסמכים המעידים על העברת נכסים וזכויות בעשר השנים שקדמו להגשת הבקשה. במידה שהתקבלו כספים בגין העברות אלו, יש לפרט את גובה התמורה והשימושים שנעשו בה, בצירוף אסמכתאות לגבי השימוש הנ"ל. (חלק ו' סעיפים 2 ו- 9 בטופס 5).

 

המידע הנ"ל נלקח מתוך אתר האינטרנט של משרד המשפטים בכתובת: http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Pages/default.aspx